Zag. przestrzenne

PRAWO LOKALNE

 
data publikacji:  14-10-2009 | 11:03
data ostatniej modyfikacji:  18-07-2014 | 19:07

Uchwala_RG_2005_151_XXVIII_MPZP.doc (2.48 Mb)

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim nr XVI/72/2008 z dnia 5 marca 2008r. oraz uchwałą Nr XXXVI/172/09 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały j.w

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki ,

 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

(projekt zmiany obejmuje korekty zapisów w w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki przyjętego uchwałą Nr XXVIII/151/05 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 21 grudnia 2005r.)

w dniach od 14.10. 2009r. do 12.11. 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul Ząbkowicka 26 , pokój nr 1, w godzinach pracy Urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad ustaleniami przyjętymi w projekcie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki, odbędzie się w dniu 06.11.2009r. w sali nr 13 Urzędu, o   godz .11.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.11. 2009r.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Marcin Czerniec

 

 

 

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowa...

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz zgodnie z

uchwałą Nr XVI/72/2008 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 5 marca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz uchwałą Nr XIX/92/2008 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 26 maja 2008r. w sprawie zmiany uchwały j.w.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki ,

 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

 

w dniach od 24.08. 2009r. do 21.09. 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul Ząbkowicka 26 , pokój nr 1, w godzinach pracy Urzędu.

Projekt zmiany obejmuje obszary:

§          działek o numerach od 531/17 do 531/25 w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I

§          działek nr nr 286/2, 286/3, 286/6, 286/7 i część działki nr 286/12 w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II,

§          działki o numerze 217 w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II,

§          działki Nr 772 w obrębie Doboszowice,

§          części działki nr 49/1 w obrębie Chałupki.

 

Dyskusja publiczna nad ustaleniami przyjętymi w projekcie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki, odbędzie się w dniu 21.09. 2009r. w sali nr 13 Urzędu, o godz. 11.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.10. 2009r.

                                                                       Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

                                                                                                Marcin Czerniec

 

 

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 30 lipca 2012r

BGP.6722.IX.48.2012 

 

 

oBWIESZCZENIE 

wójta gminy kamieniec ząbkowicki  

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wraz z prognozą oddziaływania ustaleń planu na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt.9 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /jedn. tekst Dz. U. z 2012r poz.647/ oraz uchwały nr IX/48/2011 z dnia 26 sierpnia 2011r zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projektowanego powiększenia obszaru i terenu górniczego złoża gnejsu „Doboszowice” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 07.08.2012r do 06.09.2012r w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki  w godz. od 8.00 do 15.00 pok. nr 1.  Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami  w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 06.09.2012r o godz. 1000 w sali nr 13.  Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2012r.

 

Zgodnie z art. 39 ust. 1  i 40  ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008r nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami/, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w/wym. projektu miejscowego planu. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@kamzab.pl do Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2012 r.

 

Wójt Gminy

Kamieniec Ząbkowicki

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------