Regulamin

PRAWO LOKALNE

 
data publikacji:  04-06-2009 | 15:03
data ostatniej modyfikacji:  06-10-2014 | 08:53

 

 
ZARZĄDZENIE NR 277/2014 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr151/2014 Wójta Gminy Kamieniec Ząb

 

ZARZĄDZENIE NR  277/2014

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

dnia  6 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr151/2014 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

files/fck/95/file/zarzadzenia/2014/2014_277.doc

 

Zarządzenie Nr 151/2014

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 9 maja 2014 roku

 

 

w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, stanowiący załącznik Nr 1 do przedmiotowego zarządzenia.

 

§ 2

 

1.  Zasady podpisywania pism w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki określa załącznik Nr 2 do przedmiotowego zarządzenia.

2.  Zasady planowania pracy w Urzędzie Gminy  Kamieniec  Ząbkowicki określa  załącznik Nr 3 do przedmiotowego zarządzenia.

3. Zasady działania wewnętrznej kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki określa załącznik Nr 4 do przedmiotowego zarządzenia.

4. Wykaz jednostek organizacyjnych, samorządowych zakładów budżetowych, samorządowych instytucji kultury Gminy Kamieniec Ząbkowicki określa załącznik Nr 5 do przedmiotowego zarządzenia.

5. Strukturę organizacyjną Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik Nr 6 do przedmiotowego zarządzenia.

 

§ 3

 

1. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam sekretarzowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki

 

§ 4

 

Traci moc Zarządzenie Nr 76/2013 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z późniejszymi zmianami.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2014 roku.

files/fck/90/file/prawolokalne/2014_151.doc

 

 

 

Kamieniec Ząbkowicki      IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska